• بررسی شبکه های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و موفقیت تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی: شهر رشت)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/10
  • تعداد بازدید: 193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی شبکه های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و موفقیت تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی: شهر رشت)

  پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری کارکنان دانشگاه آزاد  شهر رشت در سال 1399-1400 می باشند. حجم نمونه مورد بررسی 131 مورد می باشد که با استفاده از جدول مورگان به دست آمده است همچنین روش نمونه گیری، در دسترس می باشد. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و برداشت های میدانی می باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شده می باشد که روایی آن باید مورد تایید استاتید و جبرگان قرار گیرد و پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ سنجش و مورد قبول باشد و در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و روش های آمار توصیفی آزمون اسپیرمن تحلیل خواهند شد.

  در فرضیه اول بر اساس نتایج همبستگی اسپیرمن بین شبکه های اجتماعی و در دانشگاه آزاد در سطح معنی داری 0.000 و با 95 درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 0.941 است که  نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر است. در فرضیه دوم بر اساس نتایج همبستگی اسپیرمن بین متغیر سرمایه اجتماعی و دانشگاه آزاد در سطح معنی داری 0.000 و با 95 درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 0.891 است که  نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر است. در فرضیه سوم براساس نتایج همبستگی اسپیرمن بین متغیر ارزش های معنایی محلات رشت با سطح سلامت روانی ساکنین محلات در سطح معنی داری 0.000 و با 95 درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 0.984 است که  نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین متغیر است. در فرضیه چهارم بر اساس نتایج همبستگی اسپیرمن بین متغیر کیفیت کالبدی محلات رشت با سطح سلامت روانی ساکنین محلات در سطح معنی داری 0.000 و با 95 درصد اطمینان می توان بیان داشت بین متغیر موفقیت تحصیلی و آموزش عالی با همبستگی0.863 رابطه ای معنادار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم