جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پرستاری
  • گرایش : پرستاری
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها