جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : استادیار پژوهش، دکتری جنگلداری، بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : ترویج و آموزش کشاورزی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/08