جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
7 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 7 مقاله
  توضیحات : پژوهشگر پسادکترا، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی مواد
  • گرایش : مواد
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها