جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شاهرود ، شاهرود ، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پرستاری
  • گرایش : پرستاری
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/03/17
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها