جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه لرستان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه مهندسی ژنتیک و تولید گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی تولیدات گیاهی
  • گرایش : تولیدات گیاهی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/08
مقالات جدیدترین رویدادها