جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه اصفهان
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : جغرافیا
  • گرایش : برنامه ریزی گردشگری
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/12/27