• بررسی عوامل تاثیرگذار برعدم سازش و ناسازگاری زنان در شهرستان ایرانشهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 818
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  خانواده نهادی است که از یک سو با جامعه ی بزرگتر در تعامل است و از سوی دیگر مستقیماً با فرد در ارتباط است. اهمیت این نهاد به حدی است که برخی از صاحب نظران آنرا از ارکان اساسی جامعه به حساب می آورند و تحقق جامعه ی سالم را در گرو دستیابی با خانواده ی سالم می پندارند. رضایت زناشویی یکی از عوامل موثر در ثبات و پایانی خانواده ها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان و همچنین جامعه است. در روابط زناشوئی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر می شود. سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تأثیر می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش با استفاده از روش میدانی،تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که عوامل اجتماعی مؤثر بر ناسازگاری همسران در شهرستان ایرانشهر کدامند؟ جامعه آماری پژوهش حاضر افراد متأهل شهرستان ایرانشهر می باشد که تعداد 378 نفر آنان به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.در جهت پاسخگویی به سؤال اصلی، این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهایی چون تقدیرگرایی، بهزیستی روانی، درآمد خانواده، میزان تفاوت سنی و طول سالهای ازدواج به عنوان متغیرهای مستقل و ناسازگاری همسران به عنوان متغیر وابسته می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین متغیرهای بهزیستی روانی، درآمد خانواده، میزان تفاوت سنی و طول سالهای ازدواج با ناسازگاری همسران ارتباط معناداری وجود دارد. بین تقدیر گرایی و ناسازگاری همسران رابطه معناداری مشاهده نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها