• بررسی تاثیرافشاء سود جامع بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 668
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  سود گزارش شده توسط واحد های انتفاعی، یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری برای سرمایه گذاران می باشد. هدف سرمایه گذاران کسب سود از سرمایه گذاریهای خود می باشد آنها با توجه به ریسکی که می پذیرند به دنبال بازده مورد انتظار خود می باشد. بنابراین برای اینکه در تصمیم گیری خود درست عمل کنند، علاوه بر آن، مدیریت سود را نیز بایستی در نظر بگیرند. اگر چه تعریف یکسانی از مدیریت سود وجود ندارد، ولی یکی از با اهمیت ترین معیارهایی که برای مدیریت سود می توان اظهار داشت، نزدیکی آن به وجه نقد و قابلیت استمرار آن می باشد. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دوره شش ساله بین سالهای 1368 تا 1391 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنی دار بین سود جامع و مدیریت سود می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها