• بررسی رابطه خلاقیت با عزت نفس کودکان کار شهر همدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 564
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی رابطه خلاقیت با عزت نفس کودکان کار شهر همدان

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خلاقیت با عزت نفس کودکان کار اجرا گردید. این پژوهش از نوع کاربردی است که با طرح پژوهشی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان شهر همدان که در مراکز بهزیستی شهر همدان در سال 1397 مراجعه کرده اند. که ازتعداد 456 نفر کودکان کار به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 75 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. و این75 نفر کودکان کار به پرسشنامه‌های خلاقیت و عزت نفس پاسخ دادند.

  ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: سیاهه خلاقیت تورنس (1979)، سیاهه عزت نفس آیزنک (1976). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss انجام گردید. نتایج یافته ها نشان داد که بین خلاقیت و عزت نفس کودکان کار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد همچنین بین ابعاد خلاقیت با هوش هیجانی و عزت نفس کودکان کار رابطه مثبت و معنادار مشاهده گردید. همچنین پس از بررسی، مشخص شد و همچنین تنها در مولفه سیالی توان پیش بینی عزت نفس را دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها