• بررسی تاثیر شخصیت معلمان ابتدایی شهرستان رشتخوار بر خودکارآمدی آنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 584
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تاثیر شخصیت معلمان ابتدایی شهرستان رشتخوار بر خودکارآمدی آنان

  از آنجا که یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسان در میان تمامی موجودات زمین برخورداری از نیروی تفکر و مسؤلیت ناشی از آن است، بررسی جنبه های مختلف شخصیت ،فکر، شیوه های فعال و خلاق کردن تفکر، تقویت و بهبود خودکارآمدی؛ از موضوعات مهمی است که انسانها برای کشف حقیقت و پیروی از آن باید بیاموزند و به کار گیرند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و با هدف پیش بینی خلاقیت شغلی و خودکارآمدی، بر اساس ویژگی های شخصیتی معلمان مقطع  ابتدایی شهرستان رشتخوار انجام شد.

  جامعه آماری پژوهش کلیه آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار بودند که مطابق جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری 200 نفر به صورت تصادفی ساده تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی neo-ffi(1986)، پرسشنامه خودکارآمدی معلم (2001) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که؛ ویژگیهای شخصیتی، خودکارآمدی معلمان را پیش بینی می کند، علاوه بر این نتایج نشان داد بین ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی معلمان بر حسب ویژگیهای جمعیت شناختی تفاوت وجود داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها