• بررسی تأثیر رهبری دانش محور و شایستگی های رهبر بر وفاداری کارکنان (مطالعه موردی بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 472
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تأثیر رهبری دانش محور و شایستگی های رهبر بر وفاداری کارکنان (مطالعه موردی بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان)

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر رهبری دانش محور و شایستگی های رهبر بر وفاداری کارکنان با میانجی گری متغیرهای اشتراک گذاری دانش و عملکرد شغلی (مورد بررسی: بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان) می باشد. روش تحقیق بکار گرفته شده، توصیفی از نوع علی بوده و از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان که تعداد آنها 2340 نفر (با توجه به استعلامی که گرفته شده) می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 269 نفر برآورد گردید و از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده گردید.

  داده های تحقیق از طریق پرسشنامه استاندارد گرداوری شد و بوسیله نرم افزارهای spss و smart pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست امده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که شایستگی رهبر در سازمان تأثیر مثبتی بر اشتراک دانش داشته، رهبری دانش محور تأثیر مثبتی بر عملکرد شغلی بیمه گزاران دارد. شایستگی در شخص رهبر بر عملکرد شغلی کارکنان، اشتراک دانش بر عملکرد شغلی کارکنان، اشتراک دانش بر وفاداری کارکنان و عملکرد شغلی بر وفاداری بیمه گزاران تاثیر مثبتی دارد. همچنین اشتراک دانش نقش واسطه ای بین روابط شایستگی رهبر در سازمان و عملکرد شغلی کارکنان، عملکرد شغلی نقش واسطه ای بین روابط رهبری دانش محور و وفاداری کارکنان و عملکرد شغلی نقش واسطه ای بین روابط شایستگی در شخص رهبر و وفاداری بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها