• کاربرد تئوری رفتاری برنامه ریزی شده بر قصد خرید (مطالعه موردی فرش ایران در افغانستان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 567
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  کاربرد تئوری رفتاری برنامه ریزی شده بر قصد خرید (مطالعه موردی فرش ایران در افغانستان)

  هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان فرش ایرانی در افغانستان بوده است که برمبنایی تئوری رفتار برنامه ریزی شده ارزیابی شده است بر اساس آزمون های انجام شده روی مدل مفهومی این پژوهش، مدل مفهومی تحقیق از برازش مناسب در ارتباط با پیش بینی متغیرهای وابسته به واسطه متغیرهای مستقل بر خوردار است، این پژوهش از نگاه هدف کاربردی و از نگاه شیوه اجرا توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش تمام شهروندان استان هرات افغانستان است نمونه آماری بر اساس جدول گرجسی و مورگان 384 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ها انتخاب شده است.

  پرسشنامه ای که برای ارزیابی عوامل موثر بر قصد خرید طراحی شده است، دارای پنج سازه و 17 آیتم می باشد، براساس آزمون های که روی این پرسشنامه انجام شده است پرسشنامه از روایی و پایایی مناسب بر خوردار است تعداد 400 پرسشنامه نامه در میان جامعه آماری این پژوهش توزیع شدند که به تعداد 330 پرسشنامه جمع آوری شدند و درنهایت تعداد 312 آنها مناسب بوده و برای تجزیه و تحلیل بعد از تنظیم، کد گذاری، و ترتیب وارد برنامه spss25 گردیدند تجزیه و تحلیل مشخصات پاسخ دهندگان از آمار توصیفی بر اساس نرم افزار spss25  انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به منظور تائید و رد فرضیه ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار smart pl3 بهره گرفته شده است، نتایج تجزیه و تحلیل این پژوهش حاکی از آن است که تمام فرضیه های این پژوهش تائید و تحقیق پذیرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید