• بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت مدیران با سلامت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان (اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه بندر امام خمینی)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 663
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک مدیریت با سلامت سازمانی و عملکرد شغلی در شرکت های کوچک و توسط شرکت های فعال در اداره بندر امام خمینی می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان  شرکت های کوچک و توسط شرکت های فعال در اداره بندر امام خمینی کارکنان  که بالغ بر 162 نفر می باشند. اطلاعات مورد نیاز از سه پرسشنامه سبک مدیریت رنسیس لیکرت (1969)، سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (ohi) (1998) و عملکرد شغلی پاترسون (1992) جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بااستفاده از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاکی از آن است که بین سبک مدیریت استبدادی و سلامت سازمانی رابطه معنی داری و جود ندارد ولی بین سبک مدیریت خیرخواهانه، مشاوره ای و مشارکتی با سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین سبک مدیریت استبدادی و عملکرد شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین سبک مدیریت خیرخواهانه، مشاوره ای و مشارکتی با رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها