• بررسی تأثیر مهارت های مدیریتی بر کسب و کارهای آنلاین (مطالعه موردی: بازی های دیجیتال)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/10/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/20
  • تعداد بازدید: 219
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تأثیر مهارت های مدیریتی بر کسب و کارهای آنلاین (مطالعه موردی: بازی های دیجیتال)

  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مهارت ها بر کسب و کارهای آنلاین صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای شامل 23 پرسش با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0.959 محاسبه گردید و مقدار cr تمامی متغیرها نیز بالای 0.7 بدست آمده است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 169 نفر تعیین گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزارsmart pls  استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که مهارت های مدیریت بر مدیریت کسب و کارهای نوآورانه آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها