• بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت (مورد مطالعاتی: شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/17
  • تعداد بازدید: 293
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت (مورد مطالعاتی: شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

  هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه انتخابی شامل 22 شرکت می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی - همبستگی است و قلمرو زمانی پژوهش، اطلاعات سال های 1392 تا 1396 شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده ها توسط نرم افزار eviews 9 تجزیه وتحلیل شده اند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان دادند که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت، ارتباط معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها