• تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها (مطالعه موردی: کارکنان شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/17
  • تعداد بازدید: 229
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها (مطالعه موردی: کارکنان شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران)

  هدف این تحقیق بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها در سال 1398 می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 می باشند. با استفاده از روش فرمول کوکران تعداد 370 نفر انتخاب شدند. در این تحقیق، مسئولیت اجتماعی (بُعد اجتماعی، بُعد محیطی، بُعد اقتصادی) متغیرهای مستقل و تعهد سازمانی متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. کلیه فرضیات درسطح معنی داری "p<0.01" مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند و جهت کلیه عملیات آماری از نرم افزار "spss"  نسخه 20 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بُعد اجتماعی، بعد محیطی و بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها