• بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/19
  • تعداد بازدید: 315
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین ریسک‌پذیری و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

  یکی از جنبه‌های مؤثر بر عملکرد شرکت‌ها، میزان ریسک‌پذیری آن‌ها است. مالکیت نهادی، با لحاظ کردن دیدگاه هزینه و منفعت، می تواند برای سهامداران ارزش‌افزا باشد و عملکرد شرکت و میزان در معرض ریسک قرار گرفتن سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین ریسک‌پذیری و عملکرد مالی است.

  جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک و نمونه موردمطالعه، شامل 165 شرکت پذیرفته‌شده طی سال‌های 1391 تا 1395 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و ازنظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و ازنظر هدف کاربردی است.

  برای پردازش و آزمون فرضیه ­ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده برای فرضیه اول نشان می‌دهد که ریسک‌پذیری با عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری دارد و برای فرضیه دوم نشان می‌دهد که مالکیت نهادی بر رابطه بین ریسک‌پذیری و عملکرد مالی در سطح خطای 5 درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد و متغیر کنترلی اندازه شرکت با عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری دارد و متغیر اهرم مالی با عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها