• مدیریت و تاثیر استراتژی کسب وکار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی: مدیران فروشگاه های آنلاین) در استان هرمزگان شهرستان بندرعباس

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/15
  • تعداد بازدید: 163
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  مدیریت و تاثیر استراتژی کسب وکار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی: مدیران فروشگاه های آنلاین) در استان هرمزگان شهرستان بندرعباس

  برای موفقیت در محیط های کسب وکار رقابتی امروزی، یک شرکت باید یک استراتژی کسب و کار روشن داشته باشد که توسط سایر استراتژی های سازمانی پشتیبانی شود. در حالی که مطالعات پیشین بیان می کنند که همسویی استراتژیک، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد، با این حال به عوامل متعدد همسویی استراتژیک یا جهت گیری استراتژیک شرکت ها توجه کمی شده است.

  این پژوهش از لحاظ روش توصیفی - پیمایشی می باشند. جامعه آماری این پژوهش مدیران فروشگاه های آنلاین می باشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران جامعه نامحدود تعداد 384 نفر انتخاب شد. همچنین نمونه گیری به روش تصادفی ساده می باشد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استراتژی کسب و کار و پرسشنامه استاندارد و برای سنجش متغیر بازاریابی محصول از پرسشنامه استاندارد چیرانی، بجارسری و علیزاده و از پرسش نامه استاندارد عملکرد شرکت برای سنجش عملکرد شرکت های آنلاین استفاده شد. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات، بازاریابی و استراتژی  کسب و کار برعملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها