• تاثیر رفاه کارکنان و استرس شغلی بر تعهد کارکنان شهرداری های استان گیلان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/20
  • تعداد بازدید: 173
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تاثیر رفاه کارکنان و استرس شغلی بر تعهد کارکنان شهرداری های استان گیلان

  هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیرگذاری رفاه کارکنان و استرس شغلی بر تعهد کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده می شود.

  برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار spss22 و smart pls3 انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفاه کارکنان بر تعهد کارکنان شهرداری های استان گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین استرس شغلی بر تعهد کارکنان شهرداری های استان گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها