• نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء سلامت سازمانی در شهرداری اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/28
  • تعداد بازدید: 296
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء سلامت سازمانی در شهرداری اصفهان

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء سلامت سازمانی در شهرداری اصفهان، به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی ستادی شهرداری اصفهان به تعداد 150 نفر تشکیل دادند که از این میان تعداد 108 نفر از طریق فرمول نمونه گیری کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند.

  ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه فناوری اطلاعات لوپز و همکاران (2009) با 13 گویه، پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و فلدمن شامل 44 گویه بود که روایی صوری آنها مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فنآوری اطلاعات (0.80)، سلامت سازمانی (0.91) گزارش شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش نشان داد بین فناوری اطلاعات با سلامت سازمانی، دانش فناوری اطلاعات با سلامت سازمانی، اجزا فناوری اطلاعات با سلامت سازمانی و بین عملیات فناوری اطلاعات با سلامت سازمانی رابطه معنی دار وجود داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها