• مقایسه اثربخشی روش دستگاه الکتروشوک rt-901 بر ترک اعتیاد و بررسی میزان این اثربخشی با سطح تاثیر روش متادون درمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/30
  • تعداد بازدید: 202
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقایسه اثربخشی روش دستگاه الکتروشوک rt-901 بر ترک اعتیاد و بررسی میزان این اثربخشی با سطح تاثیر روش متادون درمانی

  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه میزان اثربخشی درمان الکتروشوک rt-901 و درمان با متادون (mmt) در نگرش به مواد مخدر در معتادان است. روش پژوهش حاضر نیمه‌تجربی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون (سه گروهی) با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل استفاده شده است، که در آن 30 نفر از معتادان مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر رشت انتخاب شده و در سه گروه الکتروشوک، درمان با متادون و گروه کنترل جایگزین شدند.

  آزمودنی‌های هر سه گروه  (2 گروه آزمایش و 1 گروه کنترل)، قبل و پس از پایان مداخله پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد را تکمیل نمودند. به منظور تحلیل داده‌های حاصل از نمره کل شرکت‌کنندگان، از تحلیل کوواریانس یک متغیری (ancova) استفاده شد. آزمون لون حکایت از برابری واریانس‌ها داشت (p>0/05، f=1/952) و جهت بررسی دقیق‌تر یافته‌ها از آزمون تعقیبی بونفرنی استفاده شد.

  با توجه به سطوح معناداری به‌دست آمده برای گروه‌ها، مشخص گردید درمان با الکتروشوک (p=0/000) در مقایسه با درمان با متادون (p=0/018) از اثربخشی بالاتری برخوردار می‌باشد؛ بنابراین شرکت در هر دو گروه آزمایشی (الکتروشوک و متادون) در قیاس با گروه کنترل تغییر معنادار نگرش نسبت به مواد ایجاد شد و همچنین مطابق با نتایج حاصل درمان الکتروشوک با ایجاد انزجار و بر پایه شرطی‌سازی کلاسیک تاثیر به‌مراتب سریع‌تر و بهتری بر میل به مصرف مواد نسبت به روش متادون درمانی داشته است؛ بنابراین با‌توجه‌ به این یافته‌ها استفاده از روش الکتروشوک در مقایسه با روش متادون درمانی با‌توجه ‌به عوارض جانبی متادون می‌تواند به‌عنوان یک روش غیردارویی در کاهش میل به مصرف مواد موثر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها