• بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجیگری مزیت رقابتی و رضایت مشتری (مورد مطالعه : نمایندگی های شرکت ایران خودرو استان کهگیلویه و بویراحمد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 631
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجیگری مزیت رقابتی و رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. تحقیقی است توصیفی با ماهیت کاربردی که به روش همبستگی اجرا شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه مدیران کارکنان و کارشناسان و مشتریان محصولات شرکت ایران خودرو بوده و نمونه آماری تحقیق شامل 384 نفر است که به روش تصادفی در دسترس انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پیمایشی و شامل چهار پرسشنامه ارزش ویژه برند، وفاداری مشتریان، مزیت رقابتی و رضایت مشتریان بود که روایی آن توسط اساتید دانشگاه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 858.0 مورد تایید قرار گرفته است.. یافته ها نشان داد ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان، مزیت رقابتی و رضایت مشتریان در نمایندگی های فروش شرکت ایران خودرو در استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر معناداری دارد. همچنین مزیت رقابتی و رضایت مشتریان بر وفاداری مشتریان در نمایندگی های فروش شرکت ایران خودرو تاثیر معناداری دارد. در نتیجه مدیران نمایندگی ها برای پیشبرد اهداف خود می توانند با بازارشناسی و تحقیقات بازار به ارایه خدمات متناسب با سلیقه و خواست مشتریان پرداخته و با طراحی خدمات متناسب با نیاز مشتریان ضمن ایجاد مزیت رقابتی و جلب رضایت مشتریان موجبات ایجاد وفاداری در آنان را فراهم نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها