• آلودگی میکروبی بستنی های سنتی شهر کوهدشت و الشتر استان لرستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 790
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09358840365

  مقدمه و هدف: ارزش غذایی، طعم و سایر ویژگی های مطلوب بستنی سنتی بر کسی پوشیده نیست. با این وجود می تواند منبع مناسبی برای انواع مختلفی از باکتری‌ های بیماری زای انسانی باشد. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی تولید شده در شهرهای کوهدشت و الشتر انجام گردید.

  روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی، تعداد 120 نمونه از 20 مرکز تهیه و توزیع بستنی سنتی در شهرهای کوهدشت و الشتر استان لرستان با استفاده از روش تصادفی سیستماتیک در طول فصل تابستان برداشت شد. نمونه‌ها  از نظر شمارش کلی باکتری‌ها، اشرشیاکلی، سالمونلا، استافیلوکوکوس اورئوس و انتروباکتریاسه طبق استانداردهای ملی ایران مورد آزمایش قرار گرفتند. توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم‌افزار spss19  و با استفاده از آزمون‌های x2 و فیشر در سطح معنی‌ داری 05.0 انجام گردید.

  یافته ها: نتایج نشان داد که 34.53٪ نمونه های شهر الشتر و 56٪ نمونه های شهر کوهدشت آلوده به اشرشیاکلی و انتروباکتریاسه بودند. آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس، کل کلیفرم و سالمونلا در نمونه ها مشاهده نگردید. رابطه معنی داری بین رعایت بهداشت فردی و بهداشت محل تهیه یا فروش بستنی ها بدست آمد .(p>0.5)

  نتیجه گیری: با توجه به شناسایی میکروارگانیسم های اشرشیاکلی و انتروباکتریاسه در نمونه‌ها، رعایت بهداشت فردی و رفع مشکلات بهداشتی محل تهیه و فروش بستنی سنتی می توانند در کاهش و پیشگیری از آلودگی باکتریایی بستنی ‌های سنتی موثر باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها