• تاثیرات سرمایه گذاری بیش از حد، اهرم و نقدینگی سیستم مالی: یک رویکرد چالش برانگیز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 649
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تاثیرات سرمایه گذاری بیش از حد، اهرم و نقدینگی سیستم مالی: یک رویکرد چالش برانگیز

  سرمایه گذاری بیش از حد بر اهرم مالی و نقدینگی سیستم مالی شرکت ها تاثیر گذار است. رابطه ای بین اهرم شرکت ‌های بزرگ و سرمایه گذاری بیش از حد زمانی که نقدینگی سیستم مالی بالا است ایجاد می‌شود و این امر موجب تغییر در نقش اهرم مالی می‌شود. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نقدشوندگی سیستم مالی و اهرم مالی شرکت در سرمایه گذاری بیش از حد شرکت است. با شناخت این تاثیرات می توانیم از ایجاد نقدینگی بیش از حد که منجر به مشکل در سرمایه گذاری و همچنین ایجاد خلل در اهرم مالی شرکت ها می گردد، جلوگیری کنیم. در این پژوهش داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی محدوده زمانی سالهای 1391 لغایت 1396را مورد بررسی قرار میدهد. برای بررسی این تاثیرات متغیرهای سرمایه گذاری بیش از حد (overi)، اهرم مالی (lev) ،نقدینگی (dliq)، جریان نقدی آزاد شرکت (fcf)، تمرکز مالکیت (own)، مالکیت-خانوادگی (fam) و نسبت جاری (cr) مورد ارزیابی قرار می گیرند. در تحلیل داده ها ابتدا آزمون f-limer (چاو) برآورد می شود تا مشخص شود که باید از رگرسیون تجمیعی (تلفیقی) استفاده شود یا از رگرسیونی داده‌ های تابلویی، در گام بعد به انجام آزمون های جارک برا (jarque-bera) برای سنجش نرمال بودن خطاهای مدل،بروش گادفری (breusch-godfrey) به ‌منظور انجام خودهمبستگی سریالی و بروش پاگان (breusch-pagan) برای کشف نا همسانی واریانس در داده‌ های ترکیبی استفاده میشود. در این پژوهش، از روش داده‌ های ترکیبی برای برآورد مدل و آزمون فرضیه‌ ها استفاده‌ شده است و برای تعیین نوع الگوی مدل از آزمون چاو و هاسمن استفاده شد. با توجه به نتایج این آزمونها، الگوی رگرسیونی تلفیقی مورداستفاده قرار گرفت. درنهایت، نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که فرضیه اول و دوم پژوهش در سطح خطای 5 درصد تائید شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها