• شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر در جهت بهبود فعالیت های فرهنگی مدرسه عالی شهید مطهری (دانشگاه شهید مطهری واحد تهران) از دیدگاه دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 595
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  پژوهش حاضر با هدف«شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر در جهت بهبود فعالیت‌های فرهنگی مدرسه عالی شهید مطهری (دانشگاه شهید مطهری واحد تهران) از دیدگاه دانشجویان» انجام گرفت. این تحقیق به روش توصیفی از نوع پیمایشی بود و عوامل فرهنگی در ابعاد (ارزشها، هنجارها، باورها) را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری پژوهش را 489 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی مدرسه عالی شهید مطهری (دانشگاه شهید مطهری واحد تهران) تشکیل دادند. در این تحقیق، روش نمونه‌ گیری تصادفی طبقه ‌بندی ‌شده انتخاب گردید. حجم نمونه مطابق فرمول کوکران، 215 نفر بدست آمد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته در بخش ویژگیهای جمعیت ‌شناختی، فعالیتهای فرهنگی و عوامل فرهنگی در سه بعد ارزشها، هنجارها و باورها بوده است. جهت اطمینان از روایی پرسشنامه به چند تن از اساتید ارائه شد و سپس جدول تحلیل عاملی تنظیم شد و گویه‌های نامناسب حذف یا تغییر داده شدند. جهت محاسبه پایایی، آلفای کرونباخ %91 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار  spssانجام شد. یافته‌ های پژوهش نشان داد که از نظر دانشجویان این دانشگاه، تأثیر عوامل فرهنگی شامل باورها با میانگین 37.2، ارزشها با میانگین 2/00، هنجارها با میانگین 1.64، از عوامل فرهنگی مؤثر در بهبود فعالیت‌های فرهنگی مدرسه عالی شهید مطهری (دانشگاه شهید مطهری واحد تهران) بوده است. مقایسه میانگین رتبه ‌بندی تأثیر عوامل فرهنگی بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه نشان داد که بیشترین تأثیر مربوطه به بعد باورها و کمترین آن مربوط به بعد هنجارها بوده است. تفاوت عوامل فرهنگی مؤثر بر فعالیتهای فرهنگی درسطح  0.01  p< با مقدار خی دو  57/598 معنادار بود. نتایج دیگر پژوهش حاکی از آن است که تأثیر عوامل فرهنگی بر بهبود فعالیتهای فرهنگی با سن رابطه معنادار داشته، ولی بین نمرات تأثیر عوامل فرهنگی بر بهبود فعالیتهای فرهنگی بر حسب رشته تحصیلی، جنس و وضعیت تأهل تفاوت معنی‌ داری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها