• بررسی رابطه خود تنظیمی هیجانی با تحمل پریشانی و کیفیت زندگی انجمن بیماری ام اس (مطالعه موردی بیماران ام اس استان سیستان و بلوچستان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1074
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه خود تنظیمی هیجانی با تحمل پریشانی و کیفیت زندگی انجمن بیماری ام اس است. این تحقیق از نظر اهداف تحقیقی جز تحقیق های بنیادی و از نظر روش تحقیق از نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. دراین تحقیق جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه بیماران ام اس استان می باشند. که تعداد کل بیماران ام اس استان تعدا  150 نفر است. که از این تعداد 65 نفر به عنوان نمونه  با استفاده از آزمون نمونه گیری به روش تصادفی ساده انتخاب که 18 نفر زن و 47 نفر مرد می باشند. متغیرها با استفاده از پرسشنامه تنظیم هیجانی 25 ایتمی، sri سنجیده شد. روش گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای همراه با پرسشنامه می باشد همچنین. اطلاعات با استفاده از  آزمون همبستگی پیرسون  و رگرسیو ن توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات نشان داد که خود تنظیمی هیجانی و تحمل پریشانی بر کیفیت زندگی انجمن بیماری ام اس تاثیر دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی نشان می دهد که خود تنظیمی هیجانی بر تحمل پریشانی انجمن بیماری ام اس تاثیر دارد. و خود تنظیمی هیجانی بر کیفیت زندگی انجمن بیماری ام اس تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها