• تعلیم و تربیت اسلامی به مؤلفه های تعاملی- احساسی تربیت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 838
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف تحقیق، بررسی رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی به مؤلفه های تعاملی-احساسی تربیت مغز محور بود. پژوهش حاضربا بکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی متون و پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی و همچنین متون و تحقیقات انجام شده درحوزه تربیت مغز محور پرداخته است. از کلیه منابع چاپی و الکترونیکی در دسترس، مبتنی بر اهداف و سؤالات پژوهش برای جمع آوری اطلاعات، استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات، با به کارگیری نظام مقوله بندی قیاسی انجام شد. نتایج به دست آمده در مقوله اصلی رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی به مؤلفه های تعاملی-احساسی تربیت مغز محور از مقوله هایی فرعی تشکیل شد که هرکدام به نوبه خود مؤید برمؤلفه های مقوله اصلی پژوهش بودند. پژوهش حاضر براساس تأیید زیرمؤلفه های حاصل از مقوله ی تعاملی-احساسی مغز محور توسط مقوله های مستخرج از متون تعلیم وتربیت اسلامی برای تمام برنامه ریزان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت  کشور، این امکان را فراهم می نماید که با یک زاویه و دید جدید، در نظام های آموزشی و تربیتی کشور از این یافته های علمی  استفاده نمایند. چراکه با توجه به مقوله های موجود در مبانی علمی و عناصر این مدل، می توان گفت که شناخت و تسلط برساختار مغز و نحوه تغییرات آن درموقع یادگیری، تفکر و رفتار وحتی در موقع ابراز احساسات، کنترل بر زندگی و روابط درون فردی و برون فردی را میسر نموده و بشریت با این فهم و ادراک، به سمت تحقق انسانیت و صلح و آرامش در جهان، خواهد رسید و اینها همان مؤلفه هایی است که بسیاری از آنها، سالها و قرن ها پیش در متون تعلیم و تربیت اسلامی و در بین آرای صاحبنظران و فیلسوفان اسلامی وجود داشته است وتحقیق حاضرسعی دراستخراج مقوله هایی داشته است که این مؤلفه ها را مورد تأیید قرار دهد. بنابراین این تحقیق توانسته است که با اسلامی سازی بخشی از یافته های علوم انسانی به طوراعم و علوم تربیتی به طور اخص درحوزه تربیت مغزمحور، به مربیان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور جهت استفاده از این یافته ها، اطمینان خاطر بخشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها