• بررسی تأثیر ابعاد شخصیتی برند و دانش برند بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن تبلیغات کلامی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 756
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  بررسی تأثیر ابعاد شخصیتی برند و دانش برند بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن تبلیغات کلامی

  هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر ابعاد شخصیتی برند و دانش برند بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن تبلیغات کلامی بانک پاسارگاد تهران بود. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و از نوع همبستگی و بصورت پیمایشی بود. در پژوهش حاضر برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه ها از متخصصان و کارشناسان مدیریت استفاده به عمل آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک پاسارگاد ایران در شعب درجه یک و ممتاز شهر تهران بود و برای نمونه گیری از روش نمونه¬گیری طبقه بندی نسبی استفاده شده است که بعد از مشخص شدن تعداد اختصاص یافته به هر طبقه، روش تصادفی ساده از بین تعداد (401 مشتری) تعیین شد. برای نیل به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 39 سوالی با 9 مولفه استفاده شد.

  داده ها با روش آماری معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل و spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که تاثیر مثبت و معناداری بین ابعاد شخصیتی برند، دانش برند بر تبلیغات کلامی وجود داشت. تاثیر مثبت و معناداری بین تبلیغات کلامی و ارزش ویژه برند وجود داشت. همچنین بین تبلیغات کلامی و ابعاد شخصیتی برند و ارزش ویژه برند؛ و همچنین بین تبلیغات کلامی و دانش برند و ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری وجود داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها