• بررسی رابطه تاثیر سرمایه روان شناختی بر کیفیت زندگی کاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 714
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  امروزه مشکلات جوامع بشری و به‌ تبع آن سازمان‌ها روزبه‌ روز پیچیده‌ تر، وسیع ‌تر، متنوع ‌تر و حل آن‌ ها نیازمند تفکر بهتر و جامع ‌نگرتر است. در بسیاری از موارد تلاش در جهت حل مشکلات و معضلات فردی، کاری و اجتماعی با دیدگاهی که بروز مشکل را ناشی از عوامل گوناگون می ‌داند، چه ‌بسا ممکن است خود سبب بروز مشکلات دیگری گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی سازه ای نگر بر کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی کارکنان دارایی است. این پژوهش ازنظر هدف یک پژوهش کاربردی؛ ازنظر فرآیند اجرا، توصیفی از نوع همبستگی؛ ازنظر نوع داده‌ها، کیفی و از نظر زمان اجرای پژوهش مقطعی هست. جامعه آماری پژوهش شامل کارمندان اداره دارایی استان یزد می ‌باشد. در این تحقیق نمونه ‌ای شامل 350 نفر انتخاب گردید. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. بدین منظور از پرسشنامه استانداردی که پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (85.0.)، استفاده گردید. از پرسشنامه‌ های توزیع‌ شده، تعداد 350 پرسشنامه قابلیت استفاده داشته و در تجزیه‌ و تحلیل‌های آماری مورد استفاده قرار گرفتند. در تجزیه ‌و تحلیل داده ‌های پژوهش، از نرم‌افزار spss 18 و نرم‌افزار معادلات ساختاری  smart pls 2 استفاده گردید. قلمرو مکانی پژوهش استان تهران بوده و قلمرو زمانی آن سال ۱۳۹5می ‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار سرمایه روان‌شناختی سازه ای نگر بر کیفیت زندگی کاری  و عملکرد شغلی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها