1 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • مجله قطعه سازان صنعت || دوره اول - شماره چهار
  عنوان ژورنال : مجله قطعه سازان صنعت
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : اول
  شماره : چهار
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 27172767
  • ایمیل : taherzadeh.res[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها