• مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمانی در صنایع غذایی، وضعیت فعلی و بالقوه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1614
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مواد و روش ها: در راستای نیازمندی و الزامات مورد نیاز و تاثیر فعالیت های مختلف طرح (tqm) در صنعت مواد غذایی پروژه تحقیقاتی تدوین و تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور پرسش نامه هایی به شرکت های صنایع غذایی ارائه شد. پس از فراخوان پرسش نامه ها تجزیه و تحلیل آماری کمی و رگرسیون لجستیک ترتیبی انجام پذیرفت. آزمون با اهمیت و ثابت همبستگی نیز به اثبات رسید. محاسبات آماری بر اساس نرم افزار spss و ساخت محاسبات همبستگی اسپرمن برای پیدا کردن متغیرهای مهم محاسبه شد. p(0.05) به عنوان سطح معنی داری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج و جمع بندی: این پژوهش محاسبه می کند که شرکت وابسته به شرایط مختلف tqm بوده و چگونگی آنها را اجرا می نماید. در این مقاله روش شناسی و یافته های عمده این طرح پژوهشی ارائه شده است. با توجه به مناطق نه گانه مدل تعالی سازمان، پذیرش جامعه، رهبری، نتایج عملکرد برای شرکت هایی که الزامات tqm را اجرا نموده اند، بالاست و در زمینه خط مشی، مشارکت منابع و همچنین فرایندها پایین می باشند. با توجه به نتایج حاصله می توان گفت که رویکرد tqm به دلیل بهبود کسب و کار برای شرکت های صنایع غذایی مفید می باشد. بدین منظور باید آموزش مداوم اجباری گردد و فرآیند بهبود مستمر در کنار الزامات مدیریت کیفیت جامع اجرا گردد. در این مقاله سطح پیاده سازی الزامات tqm در صنعت غذایی همبستگی مثبت بین تحقق الزامات و موفقیت اقتصادی شرکت از نظر آماری تایید شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها