• بررسی سیستم نورواندوکرین و الگوی سایتوکاینی افراد دارای مزاج های گرم و سرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1269
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مکانیسم عمل روش های مورد استفاده در طب سنتی ایران هنوز ناشناخته است. یکی از مفاهیم اساسی مطرح شده در طب سنتی ایران، و مزاج هر فرد استو هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تفاوت افراد گرم مزاج و سرد مزاج در سیستم نورواندوکرین و الگوی سایتوکاینی (th1/th2) پاسخ های ایمنی بوده است. سی و هفت داوطلب مرد سالم 20 تا 40 ساله با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد به دو گروه گرم مزاج و سرد مزاج تقسیم شدند. نسبت شدت گرمی مزاج به شدت سردی آن (warmth/coldness) برای تمام افراد بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه تعیین گردید. غلظت پلاسمایی هورمون های اپی نفرین (epinephrine)، نوراپی نفرین (norepinephrine) و کورتیزول (cortisol) و نیز غلظت سایتوکاین های ifn-γ و il-4 تولید شده توسط سلول های تک هسته ای خون محیطی (pbmcs) تحریک شده با میوژن اندازه گیری شد. نسبت های norepinephrine/epinephrine و norepinephrine/cortisol در گروه گرم مزاج به طور معناداری بیشتر از این نسبت ها در افراد سرد مزاج بود (به ترتیب p=0.006 و p=0.007). نسبت il-4/ ifn-γ در گروه گرم مزاج بیشتر از این نسبت در گروه سرد مزاج بود و این تفاوت نزدیک به سطح معناداری بود (p=0.08). نسبت norepinephrine/cortisol با نسبت شدت گرمی مزاج به شدت سردی آن (warmth/coldness) همبستگی مثبت معناداری را نشان می داد (p=0.008). همچنین یک همبستگی معنی دار غیرخطی بین نسبت il-4/ ifn-γ و نسبت warmth/coldness وجود داشت (p=0.022). به نظر می رسد افراد گرم مزاج دارای فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک محیطی بیشتر و فعالیت فوق کلیوی، فعالیت کورتیکوستروئید فوق کلیوی و فعالیت سیستم عصبی پاراسمپاتیک کمتری نسبت به افراد سرد مزاج هستند. همچنین تمایل الگوی سایتوکاینی در آن ها نسبت به افراد سرد مزاج، بیشتر به سمت th2 می باشد. علاوه بر آن، با افزایش نسبت شدت گرمی مزاج به شدت سردی آن فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک محیطی افزایش می یابد. همچنین هنگامی که مزاج به سمت شدیدا گرم یا شدیدا سرد میل می کند، انحراف سیستم ایمنی به سمت پاسخ های شدیدا گرم افزایش می یابد اما این افزایش هنگام میل به سمت مزاج شدیدا گرم بسیار بیشتر از هنگامی است که مزاج به سمت شدیدا سرد میل می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها