• بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای با میزان رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار-مطالعه موردی شرکت فولاد خوزستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/11
  • تعداد بازدید: 199
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای با میزان رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار-مطالعه موردی شرکت فولاد خوزستان

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و اخلاق حرفه ای شرکت با میزان رشد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی ارتباط بین متغیرها، از روش پیمایشی استفاده شده است. برای تعیین نمونه از روش تصادفی ساده و بصورت طبقه بندی و با استفاده از جدول مورگان از جامعه محدود، تعداد 75 نفر در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران مرتبط با موضوع در شرکت های فولاد استان خوزستان در سال 1399 است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دهنده آن است که بین مسئولیت های اجتماعی و اخلاق حرفه ای شرکت با میزان رشد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها