• نقش هوش موسیقیایی بر کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی (نمره ریاضی) دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس شهرستان زاهدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/21
  • تعداد بازدید: 183
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقش هوش موسیقیایی بر کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی (نمره ریاضی) دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس شهرستان زاهدان

  هدف کلی از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر هوش موسیقیایی بر کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی (نمره ریاضی) دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس شهرستان زاهدان در سال 1400 بود. پژوهش حاضر، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم مدارس ابتدایی شهرستان زاهدان شهرستان زاهدان بود.

  روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع در دسترس بود، به این صورت که از بین مدارس ابتدایی شهرستان زاهدان، یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد؛ این مدرسه 2 کلاس اول داشت که به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند. ابزار گردآوری در پژوهش حاضر پکیج آموزشی هوش موسیقیایی و پرسشنامه های محقق ساخته کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی (نمره ریاضی) بود. روایی مورد تایید اساتید و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها در سطح مطلوبی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که متغیر هوش موسیقیایی باعث شده که کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی (نمره ریاضی) دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس شهرستان زاهدان در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون در قیاس با گروه کنترل افزایش پیدا کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها