• بررسی تاثیر سبک های عشق ورزی بر تعارضات زناشویی با توجه به نقش میانجی گری صمیمیت در بین زنان متاهل شهر راور

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/25
  • تعداد بازدید: 193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تاثیر سبک های عشق ورزی بر تعارضات زناشویی با توجه به نقش میانجی گری صمیمیت در بین زنان متاهل شهر راور

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک های عشق ورزی بر تعارضات زناشویی با توجه به نقش میانجی گری صمیمیت در بین زنان متاهل شهر راور صورت گرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل526 نفر از زنان متاهل شهر راور بود که به روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران 222 نفر جهت توزیع پرسشنامه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مربوط به تحقیق از 3 پرسشنامه استاندارد تعارض زناشویی (ثنایی و همکاران، 1387 )، صمیمت زوجین (ووندن بروک و هانس برتمن، 1995 ) و سبک های عشق ورزی (هندریک و هندریک، 1996 ) استفاده شد.

  برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر آن برای پرسشنامه های تعارض زناشویی، صمیمت زوجین و سبک های عشق ورزی به ترتیب عبارتتد از؛ 0.767 ، 0.821 ، 0.813. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار spss18 و همچنین جهت تعیین روابط بین متغیرها نیز از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری در نرم افزار lisrel 8.80 بهره گرفته شد. نتایج حاکی از تاثیر معنادار سبک های عشق ورزی بر صمیمیت، سبک های عشق ورزی بر تعارضات زناشویی و صمیمیت بر تعارضات زناشویی بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها