همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثرات رژیم کم فرکتوز- لیپوئیک اسید بر سطح آیریزین و fgf21 سرم در مدل حیوانی بیماری کبد چرب غیرالکلی ناشی از رژیم پرچرب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/27
  • تعداد بازدید: 161
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثرات رژیم کم فرکتوز- لیپوئیک اسید بر سطح آیریزین و  fgf21 سرم در مدل حیوانی بیماری کبد چرب غیرالکلی ناشی از رژیم پرچرب

  هدف از این مطالعه، بررسی اثرات مصرف یک رژیم کم فروکتوز همراه با لیپوئیک اسید به صورت مکمل بر میزان آیریزین و fgf21 سرم در مدل بیماری کبد چرب غیر الکلی بود. برای این منظور چهل سر رت نر، نژاد اسپراگ داولی به پنج گروه تقسیم شدند. گروه کنترل نرمال، رژیم طبیعی دریافت نمود. گروه پرچرب، یک رژیم امولسیون پرچرب دریافت نمود. گروه فرکتوز، امولسیون پرچرب همراه با فرکتوز به مقدار 1g/kg ، گروه لیپوئیک اسید، امولسیون پرچرب همرا با لیپوئیک اسید به میزان 60mg/kg و گروه فرکتوز- لیپوئیک اسید، امولسیون پرچرب همراه با  فرکتوز به میزان 1g/kg و لیپوئیک اسید به میزان 60mg/kg به صورت گاواژ روزانه و به مدت شش هفته دریافت نمود.

  در پایان این مدت، سطح گلوکز، انسولین، مقاومت به انسولین، آدیپونکتین، آیریزین، fgf21 ،tnf-α، پروفایل چربی در سرم و تری گلیسیرید و mda در کبد، بررسی شد. بر اساس یافته ها، میزان گلوکز، مقاومت به انسولین، آیریزین، پروفایل چربی، fgf21 و tnf-α در گروه پرچرب نسبت به گروه کنترل نرمال بطور معنی دار افزایش (p<0.05) و میزان آدیپونکتین سرم بطور معنی داری کاهش یافت (p<0.05). مصرف مکمل فرکتوز -لیپوئیک اسید موجب کاهش معنی دار در پارامترهای فوق و افزایش معنی دار در میزان آدیپونکتین سرم نسبت به گروه پرچرب گردید (p<0.05). با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد افزایش سطح آیریزین و fgf21 سرم با بیماری کبد چرب ارتباط دارد و کاهش سطح سرمی آنها در اثر مصرف رژیم کم فرکتوز همراه با لیپوئیک اسید ممکن است نشانه ای از اثرات مکمل رژیم کم فرکتوز لیپوئیک اسید در بهبود نشانه های بیماری کبد چرب غیرالکلی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها