اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر هیپرمی غیر فعال بر استرین شعاعی شریان بازویی: تعیین موقعیت بهینه کاف

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 469
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: اندازه گیری تغییرات قطر شریان بازویی توسط روش های فراصوتی بطور وسیعی در اندازه گیری عملکرد آندوتلیوم به کار می رود. با توجه به اینکه قطر شریان تحت تاثیر محرک جریان افزایش می یابد، لذا در مطالعه حاضر اثر انسداد شریانی و نیز موقعیت کاف مسدود کننده براسترین شعاعی شریان بازویی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  روش ها: جهت بررسی تاثیر محرک جریان، شریان بازویی افراد سالم، ابتدا تحت فشار 200 میلی متر جیوه در مدت 5 دقیقه و سپس بدون اعمال محرک جریان تحت بررسی فراصوتی قرار گرفت. برای بررسی موقعیت بهینه کاف با حداکثر تغییرات بیومکانیکی در شریان بازویی، عروق دو ناحیه فوقانی بازو و نیز میانی ساعد 10 مرد سالم تحت استرس 200 میلی متر جیوه مسدود شد. برای استخراج تغییرات قطر شریان و تخمین استرین شعاعی، فریم های متوالی از تصاویر فراصوتی b-mode، بر روی کامپیوتر شخصی ثبت گردید و حداکثر قطر شریان در فاز سیستول و حداقل قطر شریان در انتهای دیاستول به صورت off line اندازه گیری شد.

  یافته ها: نتایج حاصل از بررسی اولتراسونیک شریان بازویی چپ نشان داد که با اعمال استرس 200 میلی متر جیوه استرین شعاعی حدود 3.5 برابر بیش از شرایط عادی و بدون استرس است. نتایج آنالیز آماری  (t-test)نیز تمایز معنی دار میان دو گروه را تایید نمود. استرین شعاعی شریان بازویی، با انسداد 200 میلی متر جیوه در محل یک سوم فوقانی شریان بازو و نیز شریان رادیال در میان ساعد به ترتیب 2.63±10.44 و 3.61±4.97 درصد برآورد شد. آنالیز آماری استرین شعاعی شریان بازویی با دو محل انسداد مجزا نشان داد که تمایز معنی داری میان مقادیر استرین دو گروه وجود دارد. به علاوه، با انسداد شریان بازویی در ناحیه یک سوم فوقانی آن، تغییرات نسبی قطر شریان بازویی 48 درصد افزایش می یابد.

  نتیجه گیری: با انسداد خارجی شریان، نه تنها استرین شعاعی شریان بازویی افزایش می یابد، بلکه این پارامتر درشرایط انسداد در ناحیه فوقانی شریان بازویی نسبت به انسداد ناحیه میانی شریان رادیال بطور معنی داری بیشتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها