• بررسی تأثیر بازاریابی آنلاین بر قصد خرید و رضایت مصرف کنندگان دیجی کالا

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/18
  • تعداد بازدید: 234
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تأثیر بازاریابی آنلاین بر قصد خرید و رضایت مصرف کنندگان دیجی کالا

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی آنلاین بر قصد خرید و رضایت مصرف کنندگان که به صورت مطالعه موردی در فروشگاه های دیجی کالا انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف در دسته تحقیقات توصیفی که به شیوه همبستگی صورت می‌گیرد و از بعد گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق مصرف‌کنندگان فروشگاه‌های دیجی کالا در شهر تهران در نظر گرفته‌شده است.

  که با استفاده از آمار گرفته‌شده از بخش سفارش خرید دیجی کالا حدود 80 هزار نفر می‌باشند. با نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان 384 پرسشنامه میان مصرف‌کنندگان فروشگاه‌های دیجی کالا توزیع شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه برگرفته از مقاله بیس گانش داش، کیپ کیفر، جاستین پول (2021) استفاده می‌شود. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی ازجمله جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و روش‌های آمار استنباطی از همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه عوامل مؤثر و کلموگروف اسمیرنف برای تشخیص نرمال بودن داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و نرم‌افزار لیزرل استفاده شد.

  یافته‌ ها حاکی از آن است که هویت برند و تصویر برند عوامل مهمی در تعیین رضایت مصرف کننده و قصد خرید هستند. به علاوه، تاثیر رضایت مصرف کننده بر قصد خرید به شدت شایان توجه است. به صورت غیر منتظره و غیر مستقیم، رابطه معناداری بین انسجام برند و یا تعامل برند بر رضایت مصرف کننده و قصد خرید دیده نمی شود این پژوهش بیانگر آن است که یک رویکرد بازاریابی انلاین که بر مقوله هویت برند و تصویر برند تمرکز دارد، ممکن است بر رضایت مصرف کننده تاثیر بگذارد و متعاقبا اهداف خرید مصرف کنندگان را افزایش دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها