• بررسی رابطه بین توانمندی معلمان در استفاده از کلاس هوشمند با خودکارآمدی یادگیری و رقابت جویی دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/22
  • تعداد بازدید: 150
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی رابطه بین توانمندی معلمان در استفاده از کلاس هوشمند با خودکارآمدی یادگیری و رقابت جویی دانش آموزان

  به کارگیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش و پرورش، همزمان با تحول در رویکرد های آموزشی در جهان، زمینه شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین توانمندی معلمان در استفاده از کلاس هوشمند با خودکارآمدی یادگیری و رقابت جویی دانش آموزان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب در سال تحصیلی 99 - 1400 بود بر اساس جدول مورگان 100 نفر از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.

  دو ابزار برای جمع آوری داده ها استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته توانمندی معلمان در استفاده از کلاس هوشمند و رقابت پذیری دانش آموزان، پرسشنامه ی خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان ( 1999 )، بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاضر نشان داد که بین تعامل مستمر معلمان و دانش آموزان با خودکارآمدی یادگیری و رقابت پذیری دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد (0.05> p). همچنین بین دیگر ابعاد از توانمندی معلمان با خودکارآمدی یادگیری و رقابت پذیری دانش آموزان رابطه ای وجود ندارد ( 0.05 < p).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها