• بررسی تاثیر اثربخشی آموزش مجازی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان کوهدشت در سال 97 - 98

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/22
  • تعداد بازدید: 103
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی تاثیر اثربخشی آموزش مجازی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان کوهدشت در سال 97 - 98

  چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اثر بخشی نظام آموزش مجازی ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان کوهدشت در سال97- 98 انجام شد جامعه آماری آن را معلمان شهرستان کوهدشت تشکیل می دادند که حداقل دریکی از دوره های مجازی ضمن خدمت فرهنگیان شرکت کرده اند که تعداد آنها 2040 نفر بود برای نمونه گیری از روش در دسترس استفاده شد و 325 آزمودنی در این پژوهش شرکت داده شدند ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته سنجش ارزشمندی - رضایتمندی از خصوصیات نظام آموزش مجازی بود این پرسشنامه برداشتی است ازپرسشنامه ای که توسط لوی ( 2006 ) معرفی شده است.

  پرسشنامه مذکور دارای دو بعد است: یک بعد برای سنجش اهمیت یا ارزشمندی خصوصیات نظام های آموزش مجازی از دید کاربران و بعد دیگر برای سنجش میزان رضایتمندی کاربران (یادگیرندگان) از خصوصیات نظام آموزش مجازی، مورد استفاده قرار می گیرد. روایی محتوایی پرسشنامه محاسبه و 0.72 به دست آمد و پایای آن با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد و برای سازه های ارزشمندی و رضایتمندی به ترتیب 0.82 و 0.80 بدست آمد نتایج نشان داد که هیچ رابطه معناداری میان سازه های ارزشمندی و رضایتمندی وجود ندارد و این دو سازه مستقل هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها