• اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر مثبت اندیشی برتنظیم شناختی هیجانات افراد درگیر اضطراب مرگ

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/28
  • تعداد بازدید: 106
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر مثبت اندیشی برتنظیم شناختی هیجانات افراد درگیر اضطراب مرگ

  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر مثبت اندیشی بر تنظیم شناختی هیجانات افراد درگیر اضطراب مرگ بود. روش: این پژوهش به روش نیمه آزما یشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعین مراکز مشاوره شهر مشهد که درگیر اضطراب مرگ بودند است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر به صورت نمونه گیری در دسترس که 30 نفر به عنوان گروه آزمایش و 30 نفربه عنوان گروه کنترل انتخاب و گروه آزمایش در معرض آموزش مهارت های مثبت اندیشی قرار گرفت.

  ابزارهای مورد استفاده پژوهش حاضر پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران ( 2001 ) بود. هر یک از گروه ها دو بار مورد اندازه گیری قرارگرفتند. اندازه گیری اول با اجرای یک پیش آزمون و اندازه گیری دوم با اجرای یک پس آزمون انجام گرفت. گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل ( آموزش مهارت های مثبت اندیشی ) طی 10 جلسه 1 ساعته قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس برای تاثیر آموزش درمان مبتنی بر مثبت اندیشی بر تنظیم شناختی هیجانات افراد درگیر اضطراب مرگ در گروه ها در مرحله پس آزمون و پس از کنترل اثر پیش آزمون نشان داد که تفاوت دو گروه در پس آزمون معنادار است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر تنظیم شناختی هیجانات افراد درگیر اضطراب مرگ موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها