• نقش معنویت در رفتارهای خودمراقبتی در دیابتی های شهر یزد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/28
  • تعداد بازدید: 102
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  نقش معنویت در رفتارهای خودمراقبتی در دیابتی های شهر یزد

  این پژوهش با هدف بررسی نقش معنویت در رفتارهای خود مراقبی در افراد دیابتی شهر یزد بوده است. نمونه مورد بررسی 330 نفر از افراد مبتلا به دیابت در شهرستان یزد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و روش تعیین تعداد نمونه نیز از براساس جدول مورگان و جرسی بوده است .

  این پژوهش توصیفی و در زمره پژوهش های کاربردی می باشد که برای اندازه گیری های متغیرها از پرسشنامه های که دارای روایی و پایایی بالایی بودن استفاده گردیده است. برای اندازه گیری متغیر معنویت از پرسشنامه پینتو و همکاران (2007) و برای متغیر رفتار خود مراقبتی از پرسشنامه خود مراقبتی دیابت توبرت وگلاسکو (2002) استفاده شده است. در این پژوهش برای تحلیل متغیرها از روش رگرسیون و از نرم افزار spss استفاده شده است .نتایج بدست آمده نشان می دهد معنویت در رفتارهای خود مراقبتی افراد دیابتی نقش دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها