• مقایسه تاب آوری، حمایت اجتماعی ادراک شده و اضطراب سلامت بین دانشجویان شاغل و غیر شاغل شهرستان گنبدکاووس در بحران کرونا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/01
  • تعداد بازدید: 157
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  مقایسه تاب آوری، حمایت اجتماعی ادراک شده و اضطراب سلامت بین دانشجویان شاغل و غیر شاغل شهرستان گنبدکاووس در بحران کرونا

  هدف این پژوهش، مقایسه تاب آوری ، حمایت اجتماعی ادراک شده و اضطراب سلامت بین دانشجویان شاغل و غیر شاغل در شهرستان گنبد کاووس بود. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع پس رویدادی یا علی - مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو گروه از دانشجویان شاغل و غیر شاغل شهرستان گنبدکاووس در سال 1400 به تعداد 7000 نفر بود. با توجه به شیوع ویروس کرونا و فقدان شرایط مناسب جهت انتخاب تصادفی نمونه ها، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد.

  بدین منظور، طبق جدول کرجسی و مورگان، ابتدا از میان دانشجویان شاغل 180 نفر انتخاب و به منظور همتاسازی به تعداد 180 نفر نیز از دانشجویان غیرشاغل، نمونه به عمل آمد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) ، پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمنت و همکاران (1988) و پرسشنامه اضطراب سلامت سالکووسکیس (2002) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک راهه انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که به لحاظ تاب آوری، حمایت اجتماعی ادراک شده و اضطراب سلامت بین دانشجویان شاغل و غیرشاغل تفاوت معناداری وجود دارد  (0.001).

  به عبارت دیگر، تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده دانشجویان شاغل نسبت به دانشجویان غیرشاغل بالاتر ولی اضطراب سلامت دانشجویان غیرشاغل نسبت به دانشجویان شاغل بالاتر است. با توجه به یافته ها به نظر می رسد که تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده دانشجویان شاغل و اضطراب سلامت دانشجویان غیرشاغل بالاتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها