• الگویی برای مدیریت دانش محور در دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/11
  • تعداد بازدید: 223
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  الگویی برای مدیریت دانش محور در دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای مدیریت دانش محور در دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اجرا گردید که در دو مرحله کیفی و کمی انجام گردید جامعه آماری در مرحله اول 50 نفر مدیران و کارکنان ارشد دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در محله دوم نیز تعداد 384 نفر از میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.

  در مرحله کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق با 50 نفر از مدیران و کارکنان ارشد دانشگاه علوم پزشکی تعداد 49 شاخص شناسایی گردید و با استفاده از نظرات افراد خبره و آزمون تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 11 بعد برای مدیریت دانش محور در دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل شناسایی گردید که این ابعاد بدین صورت بودند « تحقیقات دانش محور و اشتراک نتایج »، « تعامل و یادگیری »، « دسترسی به تحقیقات هدفمند »، « سواد فناوری »، « شبکه برای تولید ایده »، « مستندات منتشر شده »، « رفاه دانشجویان »، « مدیریت سرمایه های انسانی »، « آموزش و تدریس تجربی »، « تعیین سیاست های آموزش » و « آموزش کارکنان ». از آنجا که این الگو در ادبیات بهداشتی و درمانی جدید می باشد می توان به این نتیجه رسید که هر جا موفقیت دانشگاه علوم پزشکی افزایش پیدا کرده مدیر و کارکنان دانش محور در این سیستم بوده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها