• عوامل مرتبط با اضطراب پرستاران بیمارستان های غرب گیلان : کاربرد الگوی پرسید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/15
  • تعداد بازدید: 101
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  عوامل مرتبط با اضطراب پرستاران بیمارستان های غرب گیلان : کاربرد الگوی پرسید

  زمینه و هدف: پرستاران ازجمله افرادی هستند که همواره در معرض آسیب های ناشی از اضطراب قرار دارند. محیط و فعالیت های مربوط به کار پرستاران از عوامل تهدیدکننده سلامت روان و ایجاد اضطراب می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده اضطراب پرستاران بیمارستان های غرب گیلان با بکارگیری الگوی پرسید انجام شد.

  روش تحقیق: در این مطالعه تحلیلی مقطعی، 388 پرستار از بیمارستان های غرب گیلان شرکت نمودند و پرسشنامه طراحی شده برمبنای الگوی پرسید و سنجش اضطراب اشپیل برگر را تکمیل کردند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و آزمون های تی و آنالیز واریانس یا معادل ناپارامتریک تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: میانگین سن افراد شرکت کننده 34.5 سال بود. براساس نتایج پژوهش، 47.5 درصد پرستاران اضطراب آشکار و 47.3 درصد اضطراب پنهان متوسط داشتند. در رابطه با عوامل مستعد کننده ، پاسخ دهندگان درصد بالایی را در نمره نگرش اخذ کرده بودند (86.3 درصد) ، درحالی که این درصد در سازه آگاهی بسیار کمتر بود (54.5 درصد). بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون در این پژوهش ، عوامل تقویت کننده مدل پرسید مهم ترین پیش بینی کننده علل اضطراب پرستاران گزارش شد. یافته ها نشان داد بین عوامل تقویت کننده و اضطراب رابطه معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها