• اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری و مسئولیت پذیری نوجوانان 15 تا 17 سال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/29
  • تعداد بازدید: 151
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری و مسئولیت پذیری نوجوانان 15 تا 17 سال

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری و مسئولیت پذیری نوجوانان 15 تا 17 سال می باشد . روش پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد . جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان 15 تا 17 سال جزیره کیش تشکیل می دهد . روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد.

  نمونه آماری این پژوهش 30 نفر ( 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر از گروه کنترل) به صورت تصادفی از بین افرادی که شرایط ورود به مطالعه را دارا باشند، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) و مسئولیت پذیری (cpi)re استفاده شده است. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون چند متغیره کوواریانس تحلیل شد .یافته ها نشان از کاهش معنادار پرخاشگری و افزایش معنادار مسئولیت پذیری دانش آموزان دارد. با توجه به نتایج پژوهش درمان پذیرش و تعهد بر پرخاشگری و مسئولیت پذیری دانش آموزان موثر واقع شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها