• رابطه بین آگاهی معنوی با رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/31
  • تعداد بازدید: 182
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  رابطه بین آگاهی معنوی با رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

  این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین آگاهی معنوی با رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان انجام شد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان به تعداد ۲۸۷ نفر بودند. با استفاده از جدول مورگان ۱6۵ نفر با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این تحقیق شامل پرسشنامه آگاهی معنوی عبدالله زاده و همکاران (۱3۸۷)، پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی اورگان و کانوسکی (۱۹۹6) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد (۱۹۸۰) بود.

  نتایج با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین آگاهی معنوی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی در متغیر آگاهی معنوی هر دو مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی، و زندگی معنوی با هسته درونی سهمی از رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را تبیین می نمایند. به این ترتیب در مدل رگرسیونی، بعد درک و ارتباط با سرچشمه هستی، بیشترین سهم را در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد. همچنین بررسی ها نشان داد که بین آگاهی معنوی با فرهنگ سازمانی کارکنان نیز رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

  تحلیل رگرسیونی نشان داد که در متغیر آگاهی معنوی مولفه های درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگ ی معنوی با هسته درونی سهمی از فرهنگ سازمانی کارکنان را تبیین می نمایند. به این ترتیب در مدل رگرسیونی، بعد درک و ارتباط با سرچشمه هستی بیشترین سهم را در پیش بینی فرهنگ سازمانی کارکنان دارد. بنابراین آگاهی معنوی می تواند نقش موثری در ارتقا رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها