• بررسی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی شرکت نفت و گاز آغاجاری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/05
  • تعداد بازدید: 139
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی شرکت نفت و گاز آغاجاری

  هدف از انجام این پژوهش بررسی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی شرکت نفت و گاز آغاجاری است. نتایج نشان داد که از بین مخاطرات مورد بررسی ریسک صدا، روشنایی و ارتعاش در سطح بالا، ریسک مواجه ه با ترکیبات آروماتیک، استرس حرارتی و پوسچر نامناسب در سطح متوسط و بقیه عوامل در سطح پایین ارزیابی گردیده اند.

  در بخش عوامل شیمیایی، سطح ریسک مواجهه با ترکیبات آروماتیک (هم در بخش اداری و هم در بخش عملیاتی) با نمره ریسک ۳ (سطح متوسط) برآورد گردید و دیگر عوامل شیمیایی نمره ریسک ۲ (سطح پایین) را کسب نمودند. در مجموع مشاغل مورد بررسی 59.1 درصد از ریسکها در سطح پایین، 27.4 درصد در سطح متوسط و درصد در سطح بالا قرار دارند.

  براساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک به ترتیب 1.3 و 80.9 درصد از مشاغل اداری و عملیاتی مورد بررسی از نظر ریسک صدا در سطح بالا قرار داشتند. در مورد روشنایی نیز ۳5 درصد از مشاغل اداری و ۳5 درصد از مشاغل عملیاتی دارای ریسک در سطح بالا بودند. همچنین در 84 درصد از مشاغل عملیاتی، سطح ریسک مواجهه با ارتعاش در حد متوسط ارزیابی شد. در مورد استرس حرارتی که تنها در مشاغل عملیاتی مشاهده می شود، 51.8 درصد دارای سطح ریسک متوسط و 48.2 درصد دارای سطح ریسک بالا بودند. سطح ریسک مخاطرات ارگونومیک در حد متوسط ارزیابی شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم