• بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی و گروه های مرجع بر نگرش با تاکید بر نقش میانجی هنجارهای ذهنی مورد مطالعه: دانشجویان خانم دانشگاه های شهر مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
  • تعداد بازدید: 109
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی و گروه های مرجع بر نگرش با تاکید بر نقش میانجی هنجارهای ذهنی مورد مطالعه: دانشجویان خانم دانشگاه های شهر مشهد

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رسانه هی اجتماعی و گروه های مرجع بر نگرش دانشجویان خانم نسبت به محصولات آرایشی و بهداشتی با تاکید بر نقش میانجی هنجارهای ذهنی انجام شده است. از این رو، این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد آزمون در این بررسی را تمامی دانشجویان دختر موسسات آموزش عالی و دانشگاه های سطح شهر مشهد مقدس تشکیل داده که به علت مشخص نبودن آنان، تعداد 384 دانشجوی خانم به صورت غیرتصادفی و در دسترس به عنوان نمونه آماری به منظور پاسخگویی به پرسشنامه استاندارد پژوهش انتخاب شدند.

  برای گردآوری داده ها و همچنین اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردیده و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه های استاندارد دالزیل و کلرک (2020) بوده است. روایی پرسشنامه به دو روش محتوایی با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی، روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب سنجیده شد.

  جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای spss و smart-pls استفاده شد که یافته ها نشان داد رسانه های اجتماعی و گروه های مرجع بر روی نگرش دانشجویان خانم نسبت به محصولات آرایشی و بهداشتی تاثیر می گذارند همچنین هنجارهای ذهنی تاثیر رسانه های اجتماعی برروی نگرش و تاثیر گروه های مرجع بر روی نگرش دانشجویان خانم نسبت به محصولات آرایشی و بهداشتی را میانجی می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها